←Josef Wijk

Long Ching Ryan Yip→


Yi Rui Zhu

Oboe group E, №161

Date of birth: 8.25.2000
China, Shanghai
Shanghai Conservatory of Music
Teacher: Ming Hong Sun
Acc. : Chengcheng Zhu

• F. Poulenc. Sonata for oboe and piano
• A. Dorati. Duo concertance for oboe and piano
CV download