←Eliza Luoyan Ding

Nova Li Zhang →


Yilin Chen

Ethnic percussion group E, №188

Date of birth: 1.9.2002
China, Shanghai
Shanghai Conservatory of Music
Teacher: Tianqi Luo


• Heng Liu. “Wangyue”
• Ke Xu. “Mosi”
• Chen Ya Zi. “Horn”


CV download