←Chuanqi Yang

Allen Komonko→


Xiaohan Pang

Piano (additional instrument) group A, №75

Date of birth: 7.20.2022
Sweden, Västerås
Västerås Kulturskola
Teacher: Viktor Westergren


• P. Tchaikovsky. “Douce rêverie”, № 21 from “Album pour enfants”, op. 39
• F. Chopin. Waltz a-moll, op. posth
• F. Kuhlau. Sonatina C-Dur, op. 55, № 1 – Vivace
• C. Gurlitt. “Little Waltz”, from “Little flowers”, op. 205, № 10
CV download