←Chen

Pang→


Ruilin Pan

Double bass group E, No. 236

Date of birth 1/21/1999
China, Nanjing
Nanjing University of the Arts
Teacher: Yi Min

• Th. Monk. “I Mean You”
• Oscar Pettiford. “Visitation”

CV download