←Kinsigo

Vaickute→


Ziqiao Qiu

Piano Solo group B, No. 37

Date of birth 3/15/2010
China, Ningbo

Teacher: Jie Zheng

• K. Debussy. “Jardin sous la Pluie”
• L. van Beethoven. Piano sonata № 8 “Pathetique”, mov. 1

CV download