←Tianci Zhou

Jiajing Zhang→


Yuhan Liu

Ethnic percussion E, №167

Date of birth: 2.12.2001
China, Shanghai
Shandong University of Arts
Teacher: Chenfei Yuan

• Sizhi Zhao. “Drum language”
• Yidong Wang. “Drum Power”


CV download