←Xiaohan Pang

Qilin Wu→


Yinze Wang

Flute B, №121

Date of birth: 26.04.2012
China, Shenzhen
Beilei Musical Institution
Teacher: Liji Wu• Antonín Fils. Concerto D-Dur, mov. 1
• He Lutin. “Thinking Quietly”


CV download

1