←Quang Dieu Truong

Yifan Xia→


Shan He

Piano D, №58

Date of birth: 17.11.2006
China, Nanjing
Jinling High School Xianlin Campus
Teacher: Xiao Chen• J. Haydn. Piano Sonata As-Dur, Hob. XVI:46 mov. 1
• W. A. Mozart. Concerto № 23 A-Dur K. 488, mov. 1
• H. Hopekirk. Air, № 3 from Suite
• Chen Peixun. Cantonese operas ”Han Tian Lei” (Chinese music)


CV download

1