←Yaoyao Tan

Yuxuan Xu→


Jietong Shen

Mallet instruments and snare drum D, №155

Date of birth: 6.18.2005
China, Zhejiang
Zhejiang Conservatory of Music Affiliated Music School
Teacher: Yuxi Kang

• Jacques Delécluse. Etude № 7
• Kazunori Miyake. “Chain” for Marimba solo
• “True Colors”
CV download