←Jietong Shen

Guangtian Shi→


Yuxuan Xu

Mallet instruments and snare drum E, №156

Date of birth: 3.6.2004
China, Shanghai
Shandong University of Arts
Teacher: Chenfei Yuan

• Mitch Markovich. “Tornado”
• I. Albeniz. Asturias (Leyenda) for Marimba, op. 232


no CV