←Yuxuan Xu

Almz Yu Shue Jim→


Guangtian Shi

Mallet instruments and snare drum E, №157

Date of birth: 5.20.2002
China, Shanghai
Shandong University of Arts
Teacher: Chenfei Yuan

• Siegfried Find. Toccate
• Jess Monkman. Parody


CV download