←Guangtian Shi

Bangshuo Li→


Almz Yu Shue Jim

Ethnic percussion A, №158

Date of birth: 10.28.2015
Hong Kong, Homantin
G.T. (Ellen Yeung) College (Junior Primary Section)
Teacher: Kienou Mamadou

• “Disco Plus”
• Disco Mixed


CV download