←Haobo Zhang

Tianci Zhou→


Qisheng Sun

Ethnic percussion E, №165

Date of birth: 10.15.2002
China, Shanghai
Shandong University of Arts
Teacher: Chenfei Yuan

• Sizhi Zhao. “Drum language”
• Tianqi Luo. “South of the Cloud”


CV download