←Zhishun Li

Qisheng Sun→


Haobo Zhang

Ethnic percussion E, №164

Date of birth: 11.22.2002
China, Shanghai
Zhejiang Conservatory of Music
Teacher: Li Ma

• “Drum dazzle”
• Ke Xu. “Magic Words”
• Tianqi Luo. “South of the Cloud”
CV download