←Yuxuan Xu

Haobo Zhang→


Zhishun Li

Ethnic percussion E, №163

Date of birth: 3.4.2004
China, Shanghai
Shandong University of Arts
Teacher: Chenfei Yuan

• Yidong Wang. “Drum power”
• Yidong Wang. “A fish leaping over the dragon gate”
• “The Battle of Chu and Han”
CV download