←Tingyue Zheng

Zhishun Li→


Yuxuan Xu

Ethnic percussion E, №162

Date of birth: 3.6.2004
China, Shanghai
Shandong University of Arts
Teacher: Chenfei Yuan

• Yidong Wang. “A fish leaping over the dragon gate”
• Minxiong Li. “Dragons rising and tigers leaping”


no CV